ثبت نام دوره

ISO 9001-2015

شروع 1399/04/16

پایان 1399/12/16

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 200,000 ريال

شروع: 1399/04/16

پایان: 1399/12/16

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 50

سطح دوره:

دسته بندی: دوره های آموزشی عمومی

کد : 214