دوره های عمومی

ISO 9001-2015

کد : 214

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : فهیمه فرهنگ

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دوره های آموزشی عمومی

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

اصول مقدماتی spss - بخش اول

کد : 203

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : لیلی وحید

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 48

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دوره های آموزشی عمومی

مهلت ثبت نام : 1399/12/16