آنالیز آزمایشی

مقدمه ای بر انواع خطا در تجزیه شیمیایی - بخش دوم

کد : 216

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : نسترن نیکزاد

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/29

پایان : 1399/12/28

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی : آنالیز آزمایشگاهی

مهلت ثبت نام : 1399/12/28

مقدمه ای بر انواع خطا در تجزیه شیمیایی - بخش اول

کد : 210

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : نسترن نیکزاد

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آنالیز آزمایشگاهی

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

مقدمه ای بر کمومتریکس

کد : 209

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : نسترن نیکزاد

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آنالیز آزمایشگاهی

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

دوره مقدماتی GC

کد : 208

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهرنوش طاهرزاده

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آنالیز آزمایشگاهی

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

دوره مقدماتی IMS

کد : 207

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : نسترن نیکزاد

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آنالیز آزمایشگاهی

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

دوره مقدماتی PH meter T

کد : 206

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مطهره هاشمی موسوی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آنالیز آزمایشگاهی

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

دوره مقدماتی HPLC

کد : 204

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : لیلی وحید

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آنالیز آزمایشگاهی

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

دوره مقدماتی واکنش های زنجیره ای پلیمراز

کد : 202

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : لیلی وحید

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 47

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آنالیز آزمایشگاهی

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

مقدمه ای بر تصویر برداری فراطیفی

کد : 200

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : الهه فروغی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آنالیز آزمایشگاهی

مهلت ثبت نام : 1399/12/16