ثبت نام دوره

مقدمه ای بر تصویر برداری فراطیفی

کد : 200

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : الهه فروغی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

دوره مقدماتی واکنش های زنجیره ای پلیمراز

کد : 202

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : لیلی وحید

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

اصول مقدماتی spss - بخش اول

کد : 203

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : لیلی وحید

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

دوره مقدماتی HPLC

کد : 204

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : لیلی وحید

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

مقدمه ای بر ورغن ها، چربی ها و ساختار اجزای لیپیدی مواد غذایی

کد : 205

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : معصومه مسلمی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

دوره مقدماتی PH meter T

کد : 206

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : مطهره هاشمی موسوی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

دوره مقدماتی IMS

کد : 207

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : نسترن نیکزاد

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

دوره مقدماتی GC

کد : 208

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : الهه فروغی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

مقدمه ای بر کمومتریکس

کد : 209

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : نسترن نیکزاد

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

مقدمه ای بر انواع خطا در تجزیه شیمیایی

کد : 210

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : نسترن نیکزاد

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

روشهای خوب تولید برای تولید کنندگان مکمل های غذایی مطابق با دستورالعمل مکمل غذایی اتحادیه اروپا - بخش اول

کد : 211

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : لیلی خاقانی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

اصل نه گانه GMP بر اساس راهنمای PLC-S برای محصولات دارویی - بخش اول

کد : 213

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : مهنوش محمدی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

ISO 9001-2015

کد : 214

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : فهیمه فرهنگ

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

مهلت ثبت نام : 1399/12/16