ثبت نام دوره

آشنایی با دستگاههای pH متر، کارل فیشر، رفرکتومتر و اسپکتروفوتومتر

کد : 15

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : مطهره هاشمی موسوی

مبلغ نهایی : 100,000 ريال

شروع : 1398/10/01

ظرفیت باقیمانده : 28

اصول مقدماتی HPLC

کد : 12

تعداد جلسات : 1جلسه

استاد : لیلی وحید

مبلغ نهایی : 10,000 ريال

شروع : 1398/10/15

ظرفیت باقیمانده : 26