ثبت نام دوره

افزودنیهای غذایی - بخش اول

کد : 215

استاد : الهه فروغی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/09

پایان : 1399/12/28

ظرفیت کل : 50

مقدمه ای بر تصویر برداری فراطیفی

کد : 200

استاد : الهه فروغی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

دوره مقدماتی واکنش های زنجیره ای پلیمراز

کد : 202

استاد : لیلی وحید

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

اصول مقدماتی spss - بخش اول

کد : 203

استاد : لیلی وحید

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

دوره مقدماتی HPLC

کد : 204

استاد : لیلی وحید

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

مقدمه ای بر ورغن ها، چربی ها و ساختار اجزای لیپیدی مواد غذایی

کد : 205

استاد : معصومه مسلمی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

دوره مقدماتی PH meter T

کد : 206

استاد : مطهره هاشمی موسوی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

دوره مقدماتی IMS

کد : 207

استاد : نسترن نیکزاد

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

دوره مقدماتی GC

کد : 208

استاد : مهرنوش طاهرزاده

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

مقدمه ای بر کمومتریکس

کد : 209

استاد : نسترن نیکزاد

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

مقدمه ای بر انواع خطا در تجزیه شیمیایی - بخش اول

کد : 210

استاد : نسترن نیکزاد

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

روشهای خوب تولید برای تولید کنندگان مکمل های غذایی مطابق با دستورالعمل مکمل غذایی اتحادیه اروپا - بخش اول

کد : 211

استاد : لیلی خاقانی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

اصول نه گانه GMP بر اساس راهنمای PIC-S برای محصولات دارویی - بخش اول

کد : 213

استاد : مهنوش محمدی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

ISO 9001-2015

کد : 214

استاد : فهیمه فرهنگ

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

ظرفیت کل : 50

مقدمه ای بر انواع خطا در تجزیه شیمیایی - بخش دوم

کد : 216

استاد : نسترن نیکزاد

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

شروع : 1399/04/29

پایان : 1399/12/28

ظرفیت کل : 50

اصول نه گانه GMP بر اساس راهنمای PIC-S برای محصولات دارویی - بخش دوم

کد : 217

استاد : مهنوش محمدی

مبلغ قبل از تخفیف : 300,000 ريال

مبلغ نهایی : 300,000 ريال

شروع : 1399/04/29

پایان : 1399/12/29

ظرفیت کل : 50